نمونه قرارداد طراحی سایت و سایر خدماتی که در این سایت براتون انجام میشه میتوانید برای اینکه قرارداد را ببینید لینک pdf را دانلود کنید و قرارداد خام را ببینید

نمونه قرارداد

ماده ۱- موضوع قرارداد

طراحی وب سایت  و انجام امور مربوطه  با  مشخصات زیر:

 ………………………………………………………………………………………..

ماده ۲- طرفین قرارداد

این قرارداد فی مابین ………………………………..  که از این پس در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود  از یک طرف ……………………………   که ازاین پس در این قرارداد کارفرما نامیده می شود، به شرح ذیل منعقد و طرفین قرارداد متعهد به اجرای مفاد آن می باشند.

۱-۲ مشخصات طرفین

۱-۱-۲ مشخصات پیمانکار

.…………………………………………………………..

۲-۱-۲ مشخصات کارفرما- حقوقی

……………………………………………………………………

مشخصات کارفرما -حقیقی

…………………………………………………………………………….

ماده ۰: مبلغ قرارداد

۱۰ مبلغ انجام موضوع قرارداد  با توجه به مشخصات آمده در ماده ۱ این قرارداد، به مبلغ ……………………………   می باشد